Návrat na úvodní stránku Návrat na úvodní stránku Email
komunikacestavební činnostmechanizace a autodopravakontakt
Zásady ochrany osobních údajů


1. Identifikační a kontaktní údaje správce

Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o., IČO 466 79 375, DIČ CZ46679375, se sídlem J.Š. Baara 44, 370 01 České Budějovice, zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis C 1624, dále jako „společnost“, je správcem osobních údajů dle definice nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Společnost je možné kontaktovat na emailu info@kmsro.cz nebo telefonním kontaktu +420 602 125 043.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Zásady zpracování osobních údajů

Společnost dodržuje následující zásady:

- Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro konkrétní výslovně vyjádřené účely.
- Osobní údaje jsou zpracovány v přiměřené, relevantní a omezené míře ve vztahu k účelu, ke kterému jsou zpracovány.
- Jsou přijata opatření, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované.
- Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování.
- Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřené účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita, dostupnost a důvěrnost.
- Srozumitelně informujeme o zpracování vašich osobních údajů.

4. Způsoby zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně v rámci naší databáze klientů. Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.

5. Příjemci osobních údajů

Společnost zpřístupňuje osobní údaje vlastním zaměstnancům a zpracovatelům pro plnění povinností v rámci jednotlivých účelů zpracování či třetím osobám z jiných důvodů v souladu se zákonem.

Se všemi příjemci osobních údajů je uzavřena smlouva příslušného typu jejímž obsahem je závazek dodržovat povinnosti plynoucí z nařízení GDPR.

6. Účely zpracování osobních údajů

6.1. Příjem a zpracování objednávek

Společnost přijímá a zpracovává osobní údaje získávané při objednávce zboží nebo služeb přímo od subjektu údajů.

Údaje, které objednávající vyplňuje jsou jméno a příjmení, fakturační adresa včetně IČO a DIČ (v případě fyzických osob podnikajících), dodací adresa a kontaktní údaje (telefon, email).

Souhlasem s obchodními podmínkami (kupní smlouvou) společnost zpracovává nezbytné osobní údaje na základě žádosti subjektu údajů za účelem plnění smlouvy a kroků předcházejícím uzavření smlouvy.

Během zpracování objednávky jsou osobní údaje předávány zpracovatelům za účelem naplnění smlouvy (přepravci, zpracování plateb), a zpracovatelům ke splnění právních povinností (účetní firmě za účelem zpracování účetnictví).

Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám – orgánům veřejné moci na základě plnění právních povinností (např. EET, zvláštní šetření v souladu s právem).

Osobní údaje vyplněné při objednávce jsou zpracovávány po dobu určenou právními povinnostmi. Doba uchovávání daňových dokladů je nařízena na 10 let. Údaje objednávky jsou uchovávány po dobu nutnou pro případné reklamační řízení.

6.2. Identifikace uživatele na webových stránkách

Společnost používá cookies na webových stránkách pro zajištění funkčnosti webu tzv. technické cookies.

Cookies třetích stran jsou používány k přizpůsobování obsahu a měření reklamy na základě oprávněných zájmů správce. Omezit používání cookies třetích stran lze v nastavení prohlížeče.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů může uplatnit následující práva:

- právo na přístup k osobních údajům – správce na základě žádosti vydá potvrzení zda a jaké osobní údaje, které se ho týkají, jsou zpracovány a jakým způsobem (dle článku 13-15). Žádost o poskytnutí informací je zdarma, opakovaná žádost může být zpoplatněna administrativním poplatkem. Informace jsou poskytovány elektronicky pokud subjekt údajů nepožádá jinak.

- právo na opravu – správce je povinen opravit bez zbytečného odkladu nepřesné a neúplné informace o subjektu údajů (dle článku 16) právo na výmaz (právo být zapomenut) – správce je povinen bez zbytečného odkladu smazat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a nejsou již potřeba pro dané účely zpracování (dle článku 17)

- právo na omezení zpracování – správce je povinen omezit zpracování osobních údajů v případě kdy subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, správce již nepotřebuje osobní údaje ke zpracování ale subjekt údajů požaduje určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, do doby ověření oprávněnosti námitky vůči zpracování (dle článku 18)

- právo na námitku vůči zpracování – subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a nejsou zpracovány na základě souhlasu, v případech zpracování na základě oprávněného zájmu správce či proti zpracování automatizovanými prostředky (dle článku 21)

- právo na přenositelnost – subjekt údajů má právo na přenos osobních údajů k jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (dle článku 20)

- právo na odvolání souhlasu – subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas. Podrobnosti jsou uvedeny v předchozích bodech zpracování osobních údajů (dle článku 7).

- právo na podání stížnosti u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost na domnělé porušení nařízení GDPR (dle článku 77). Kontakty na místní dozorový Úřad na ochranu osobních údajů naleznete na stránkách www.uoou.cz

8. Závěr

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.1.2021. Aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách.

Formulář pro uplatnění práv vyplývajících z GDPR

© 2023 KM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.  |  GDPR  |  Kontakt  Mobil: 602 125 043  |  Email: info@kmsro.cz